Osiguranje za slučaj nezgode na radu i bolesti

Kome je namijenjeno?

Osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolesti i nezgode na radu je zakonska obaveza poslodavca shodno članu 30. Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Zakon predviđa da premije za osiguranje padaju na teret poslodavca, a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Zaključenjem ovog osiguranja, osim osiguranja zaposlenih, obezbjeđujete smanjenje obaveza kao poslodavca, kada se radi o profesionalnom oboljenju vaših zaposlenih. 

 

Šta se podrazumijeva pod povredom na radu?

Povreda na radu je ona povreda koja je prouzrokovana direktnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, ako je takva povreda uzročno vezana za obavljanje poslova ili djelatnosti, na osnovu kojih povrijeđena osoba ima status zaposlenog po odredbama Uslova osiguranja, odnosno osiguranika po Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Povreda na radu se stoga razlikuje od profesionalne bolesti, koja je bolest nastala kao rezultat izloženosti faktorima rizika koji proizilaze iz rada tokom određenog vremenskog perioda aktivnosti.

Šta je pokriveno ovim osiguranjem?

Osiguravajuće društvo je u obavezi da osiguraniku isplati ugovorenu naknadu, do sume koja je naznačena u polisi po jednom osiguranom slučaju i po jednom zaposlenom za jednu godinu osiguranja. Osiguranjem je pokrivena naknada zarade za vrijeme bolovanja koje je nastupilo zbog povrede na radu odnosno profesionalne bolesti, ako je osigurani slučaj nastao za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Provjeri ponudu besplatno kroz par klikova

Sigurnost je na prvom mjestu

Osiguranje od nezgode na radu dijelimo na nekoliko oblasti:

Jednostavno. Lako. Transparentno

Kreiraje svoje osiguranje za nezgodu na radu!

Instaliranje programa osiguranja može biti veoma složeno. Posavjetujte se sa našim ekspertima koji vam mogu pomoći da uporedite opcije i cijene više osiguravajućih kompanija, kako biste dobili najbolji program po najnižoj ceni.
Nezavisni agent u našoj mreži vam je uvijek na raspolagnaju.

Besplatne konsultacije

Kroz razgovor sa vama, naši savjetnici će pokušati razumjeti i shvatiti Vaše želje i potrebe!

Pregled svih ponuda

Pronaći ćemo najbolje opcije štednje na tržištu prilagođenu vašim željama i potrebama i predstaviti iste

Započnite štednju

Ukoliko se odlučite, naš tim će za Vas, popuniti potrebnu dokumentaciju i pomoći oko logistike.