Pravila i uslovi korišćenja sajta finansije24.com
Član 1 – Uvod

Sajt finansije24.com (u daljem tekstu: Finansije24) je vlasništvo Društva za posredovanje u osiguranju Finansije24 d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu Finansije24 doo). Za vrijeme korišćenja sajta Finansije24, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi pozitivni propisi. Finansije24 zadržava pravo promjene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promjene stupaju na snagu nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 – Upotreba i zaštita podataka

Finansije24 se trude da privatne i povjerljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Lice koje koristi sajt Finansije24, dužno je da pruži potpune, istinite i tačne podatke koje daje. Finansije24 će preduzeti raspoložive mjere kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka lica koja koriste sajt, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu posredovanja u poslovima osiguranja između osiguravača i lica koja koriste sajt. Finansije24 ne garantuje da treća lica neće putem hakerskih napada ili sličnih radnji doći do tih informacija, na drugi protivpravni način i bez znanja i odobrenja sajta Finansije24.

Lice koje koristi sajt Finansije24 je saglasno da podaci/informacije koje su pružene budu dostupne na uvid Finansije24 doo, njegovim zaposlenima i licima koja po drugim osnovima obavljaju poslove u ime i za račun ovog društva, kao i društvima za osiguranje, radi obavljanja poslova vezanih za djelatnost osiguranja. Lice koje koristi sajt pristaje da njegovu e-mail adresu Finansije24 upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara pošalje Finansije24 doo ili društva za osiguranje u svrhu obavljanja poslova osiguranja.

Član 3 – Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu Finansije24 su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt Finansije24 uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu Finansije24 i dozvolu pružaoca usluge ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta Finansije24, predstavlja postupanje protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podliježete sankcijama.

Sadržaj, tj. baza podataka sajta Finansije24 je vlasništvo Finansije24 doo. Posjetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare, upise i postavljaju oglase su svesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta.

Finansije24 nije u mogućnosti da prati i garantuje otkrivanje kršenja autorskih prava, a sva lica koja koriste sajt i uoče bilo kakvo kršenje autorskih prava su pozvana da kršenje odmah prijave. Finansije24 ne snosi nikakvu odgovornost i izuzima se iz sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava ili prava intelektualne svojine lica koja koriste sajt ili koja se na njemu oglašavaju.

Član 4 – Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta Finansije24 predstavlja mogućnost, a ne pravo. Finansije24 zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku može bilo kom posjetiocu oduzeti mogućnost pristupa sajtu ili bilo kojem njegovom djelu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta zbog kršenja ovih pravila i uslova korišćenja, ometanja rada sajta ili kršenja prava lica koja koriste sajt ili koja se na istom oglašavaju, a sve prema ocjeni sajta Finansije24.

Finansije24 zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sajt Finansije24, a naročito u smislu:
– kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu Finansije24 i objave u ili na nekom drugom mediju oglašavanja;
– pozivanja oglašivača na sajtu Finansije24 na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. Uz isključenje takvog korisnika, Finansije24 može zahtijevati naknadu za štetu koja je na taj način pričinjena.

Oglasi korisnika prije objavljivanja na sajtu prolaze kontrolu, i ukoliko su u skladu sa pravilima oglašavanja, korisnicima će biti omogućeno da automatski postavljaju oglase. Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko pravilo oglašavanja, Finansije24 zadržava pravo da oglase ne odobri, kao i da korisnicima uvede odobravanje oglasa prije postavljanja na sajtu ili trajno zabrani pristup nalogu.

Član 5 – Informacija za ugovarače osiguranja

Finansije24 doo, vlasnik sajta Finansije24, je društvo koje je registrovano za djelatnost zastupanja u osiguranju, ovim putem, shodno odredbi iz člana 111. Zakona o osiguranju (Službeni Glasnik Republike Srbije broj 139/2014) daje obavještenje potencijalnim ugovaračima osiguranja o sljedećim podacima:

Poslovno ime društva je: Društvo za zastupanje u osiguranju Finansije24 doo Subotica, sedište se nalazi u Subotici, ul. Vladimira Nazora 7, matični broj je 21145980, PIB 109230174.

Finansije24 doo ima dozvolu za obavljanja poslova zastupanja u osiguranju koja je izdata rešenjem Narodne banke Srbije G. br. 7724 od 16.10.2015.g., a upisano je u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 90932/2015 od 28.10.2015.g. Podaci o dozvoli za obavljanja poslova za zastupanje u osiguranju se mogu provjeriti na sajtu Narodne banke Srbije (www.nbs.rs), a podaci o upisu u Registar privrednih subjekata na sajtu Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs)

Finansije24 doo ima zaključene ugovore o zastupanju sa sledećim društvima za osiguranje:

– Wiener Städtische životno osiguranje AD
– Lovcen životna osiguranja AD
– Uniqa životno osiguranje AD
– Lovćen Osiguranje AD
– Sava Osiguranje AD
– Generali Osiguranja Montenegro AD
– Uniqa Osiguranje AD

Finansije24 doo nema nikakvo glasačko pravo (ni neposredno, ni posredno pravo, niti mogućnost da ostvari glasačka prava), niti ima bilo kakvo vlasništvo u gore navedenim društvima za osiguranje.

Gore navedena društva za osiguranje nemaju nikakvo glasačko pravo (ni neposredno, ni posredno, niti mogućnost da ostvare glasačko pravo), niti imaju bilo kakvo vlasništvo u kapitalu Finansije24 doo

Sva sporna pitanja u vezi sa ugovorom o osiguranju ugovorne strane rješavaju sporazumno. Ukoliko je ugovarač osiguranja, Finansije24 ili oštećeni nezadovoljan, odnosno smatra da su povrijeđena njegova prava iz ugovora o osiguranju, ima pravo da dostavi pismeni prigovor osiguravaču. Osiguravač je u obavezi da odgovori na svaki prigovor Finansije24 a u roku od 14 dana. Ukoliko ugovarač osiguranja, Finansije24 ili oštećeno lice nije zadovoljno odgovorom na prigovor, svoja prava može ostvariti kroz postupak mirnog rešavanja sporova koji se vodi u ANO u skladu sa odlukom ANO-a. Za sudske sporove u vezi zaključenih ugovora o osiguranju i prava koja proističu iz istih, nadležan je sud čija se stvarna i mjesna nadležnost određuju prema odredbama Zakona o uređenju sudova, Zakona o sjedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o parničnom postupku i odredbama ugovora o osiguranju i uslova koji čine sastavni dio ugovora o osiguranju.

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti osiguranja vrši Agencija za nadzor osiguranja, radi zaštite prava i interesa Finansije24 a i drugih korisnika osiguranja. Adresa:
Agencija za nadzor osiguranja
Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 513 502
Fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me

Član 6 – Odgovornost

Sajt Finansije24 ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog bilo kog sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje dopusti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom Finansije24, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta Finansije24.

Finansije24 može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo na taj način.

Sajt Finansije24 može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća i ne snosi nikakvu odgovornost zbog nemogućnosti korišćenja od strane lica koja sajt koriste ili se na njemu oglašavaju.

Član 7 – Oglas

Lica koja se oglašavaju na sajtu Finansije24 saglasna su da podaci/infomracije koje predaju budu dostupne za popunjavanja propisane deklaracije o oglašavanju, koja je propisana od strane nadležnog ministarstva i koja je obavezan dokument koji prati oglašavanje. Lice koje se oglašava je saglasno i pristaje da se njegovo ime i adresa, odnosno naziv i sjedište, matični broj, PIB i JMBG upotrijebe u svrhu popunjavanja i štampanja propisane deklaracije o oglašavanju. Lice koje se oglašava je saglasno i pristaje da je njegova Deklaracija o oglašavanju za oglase punovažna bez pečata i potpisa.

Lice koje se oglašava je saglasno i obavezuje se da:
– izbriše sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
– ne koristiti sajt Finansije24 za kršenje autorskih prava, „copyright“-a, zaštitnog znaka ili logo-a ili odašiljanja skrivenih ili kodiranih poruka
– da sve informacije, uključujući fotografije, nakon prenosa podataka na sajt Finansije24 postaju vlasništvo istog
– da lica koja održavaju sajt Finansije24, kao ni vlasnik sajta Finansije24 doo ne odgovara za štete koje nastanu prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
Član 8 – Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji su vezani za korišćenje sajta nadležan je Osnovni sud Podgorica.

Finansije24 doo zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici Finansije24.com bez prethodne najave u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korišćenjem sajta Finansije24 korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim pravilima i uslovima korišćenja sajta da ih u cjelosti prihvata.

U Podgorici, Maj 2021.g.

Ovi uslovi i sadržaj ovog sajta podležu autorskom pravu. Finansije24 doo Sva prava zadržana.